Miljöpolicy och Miljömål

Miljöpolicy och miljömål

Baseras på Österåkers miljömål 2016-2020

 

  • Skärgård, sjöar och vatten

-Vårt avloppsvatten renas till 100% och släpps ut rent i Östersjön.
Mål: genomförda kontroller utan anmärkning

-Båtlatrin samlas i tank och hämtas på plats
Mål: genomförda kontroller och tillsyn som medför 0% läckage i sjön

-Dricksvatten framställs med avsaltningsanläggning och belastar på så sätt ej direkt grundvattentillgången
Mål: dricksvatten används sparsamt

  • Mark, byggande och boende

-Komposterbara sopor källsorteras av gästen och återbrukas till
jorden på Ingmarsö.
Mål: Mängden komposterbara sopor ska öka med 10% årligen

-Gästerna källsorterar i enlighet med tillgängliga fraktioner, glas,
tidningar, komposterbart och batterier. Kartong och plåt förvaras i
båten och inlämnas för återbruk i hemmahamn
Mål: mängden inlämnade hushållssopor skall minska med 10% årligen

 

  • Klimat och luft

-Arbetstransporter till och från gästhamnen sker med eldrivna fordon

-Anläggningens energianvändning anpassas efter beläggningen och
minskas till minimikrav utanför säsong

 

  • Natur och biologisk mångfald

Hamnvärden ger information om Allemansrätten och våra grönområden på Ingmarsö

 

  • Skadliga ämnen och rena kretslopp

-Dricksvattnet från gästhamnens avsaltningsanläggning är fritt från skadliga ämnen
Mål: kontroller regelbundet utan anmärkning enligt Livsmedelsverkets
och kommunens krav

-Avloppsvattnet renas till 100% i gästhamnens reningsverk och återförs renat till Östersjöns vatten
Mål: kontroller enligt rutin utan anmärkning

-Gästhamnen hanterar farligt avfall enligt kommunens system med
grovsopor                                                                                                            20190529